Wat is de MIT-subsidie?

De rijksoverheid wil innovatie binnen het mkb in Nederland stimuleren en heeft daarvoor de MIT-subsidie in het leven geroepen. De regeling is een samenwerking tussen het rijk en de regio waarbij innovatie in bepaalde sectoren wordt gestimuleerd, de zogenaamde topsectoren. Door een deel van de onderzoekskosten van een project te financieren wil de overheid mkb’ers in staat stellen onderzoek te doen naar nieuwe innovaties en zo mkb-bedrijven in staat te stellen hun ideeën en creaties het levenslicht te laten zien. Binnen de MIT-regeling gaat om zogenaamde ‘vroege-fase’-projecten. Dat wil zeggen dat het om haalbaarheidsonderzoek en R&D-projecten gaat. Voor ondernemers is dit vaak een spannende en risicovolle fase. Er moet al veel geïnvesteerd worden zonder dat duidelijk is of en op welke manier deze kosten terugverdiend worden. De overheid wil dit risico zoveel mogelijk ondervangen door in deze fase van innoveren bij te springen met de MIT-subsidie.

Subsidiebedragen MIT-subsidie

De bedragen die de overheid beschikbaar stelt zijn als volgt: Voor een haalbaarheidsproject geldt een maximum subsidiebedrag van € 20.000 en dat mag dan maximaal 40% van alle subsidiabele kosten binnen het project bedragen. Voor R&D-projecten geldt een maximum van € 350.000 en worden maximaal 35% van de subsidiabele kosten vergoed. Bij R&D-projecten is wel de eis dat er tenminste één andere mkb-onderneming betrokken is in een samenwerkingsverband. Het bedrag dat wordt uitgekeerd aan het project moet dan verdeeld worden over de deelnemende partners.

Topsectoren MIT

De overheid heeft voor alle ondernemers en kennisinstellingen zogenaamde ‘missies ‘opgesteld. Om te zorgen dat innovaties in Nederland zoveel mogelijk in lijn liggen met die missies zijn er voor de MIT-regeling een aantal topsectoren geselecteerd die in aanmerking komen voor het subsidiebedrag uit de MIT:

  • Agri & Food
  • Chemie (en Biobased)
  • Creatieve Industrie
  • Energie
  • High Tech Systemen & Materialen (HTSM) en ICT
  • Life Sciences & Health (LSH)
  • Logistiek & Transport
  • Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (T&U)
  • Water & Maritiem

Daarnaast moet de innovatie in lijn liggen met tenminste één van de KIA’s (Kennis en InnovatieAgenda) van het SNN. De KIA’s zijn Energietransitie en Duurzaamheid, Gezondheid en Zorg, Veiligheid, Kennis- en Innovatie en Maatschappelijk Verdienvermogen.

Aanvragen MIT-subsidie

Wilt u hulp bij het aanvragen of wil u eens sparren over de mogelijkheden voor een subsidie? Neem vrijblijvend contact op met een van onze experts.