Naast het gebruik van vervoer en elektriciteit heeft de productie van kunstmest een significante invloed op de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Om onderzoek te doen naar een duurzamer alternatief hiervoor heeft een samenwerkingsverband van partijen een POP3-subsidie ontvangen vanuit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO).

Kunstmestproductie

In lijn met het Klimaatakkoord zijn er in de ATV-sectoren (akkerbouw, tuinbouw open teelten en grondgebonden veehouderij) afspraken gemaakt om de uitstoot van broeikas-gassen aan banden te leggen. In 2020 wil men de helft van de kunstmest vervangen door meststoffen met een 50% lagere emissie bij productie en aanwending. Bij de huidige kunstmestproductie is namelijk 5% van de wereldwijde aardgasproductie nodig. Dit proces zorgt voor 3% van de totale mondiale CO2-uitstoot, wat neerkomt op 300 miljoen ton per jaar.

Uitspoeling van stikstof

Naast het belang vanuit energetisch en klimatologisch oogpunt heeft het vervangen van kunstmest ook gevolgen voor de uitspoeling van stikstoffen op (natuur)gebieden. Provincie Noord-Brabant wil hieraan bijdragen middels de Verordening Stikstof, het convenant Natura 2000 en door uitvoering te geven aan het landelijke PAS (Programma Aanpak Stikstof). De stikstofdruk terugdringen blijkt echter lastig en gaat gepaard met grote economische lasten. Daarom wordt er bij de Provincie nagedacht over o.a. precisiebemesting, oftewel betere timing, betere dosering en nauwkeurige plaatsing bij bemesten.

Om de bovenstaand beschreven klimaatdruk en milieudruk te reduceren bij een stijgende behoefte naar voedsel wordt al geruime tijd onderzoek gedaan naar alternatieven waarmee enerzijds het productieproces van stikstof op duurzame(re) wijze ingevuld kan worden. Tegelijkertijd wordt er gezocht naar mogelijkheden om de uitspoel van stikstof naar de omgeving te voorkomen.

Plasma Activated Water

Met dit project wil het samenwerkingsverband van partijen een innovatieve technologie, genaamd PAW, ontwikkelen. Hiermee kunnen glastuinbouwers op duurzame wijze voedingswater met meststoffen produceren en toedienen aan tuinbouwgewassen.

TU/e, VitalFluid, Botany, Groentekwekerij ’t Bleekerveld, Snack Products en Van Boekel Projecten richten zich samen op de opschaling van deze technologie om deze praktijkrijp te maken. Hiervoor brengt een usergroep van glastuinbouwbedrijven daarnaast kennis, kunde en ervaring in rondom bemesting(technologie) binnen het glastuinbouwbedrijf voor specifieke gewassen. De opgeschaalde technologie wordt in dit project gedemonstreerd en gevalideerd in een praktijkomgeving.

Enablemi

Enablemi heeft een consortium ontwikkeld met relevante ketenpartijen. Hierbij zijn de ketenpartijen geïdentificeerd, benaderd en tot een samenwerking gesmeed. De ambities zijn vastgelegd in een projectplan. Om de ambities te versnellen, hebben wij een POP3-subsidie aangevraagd. De aanvraag is daarbij door ons geschreven. Vanaf het moment van beschikking van de subsidie pakken wij het projectmanagement- en administratie op. Zo sturen wij het projectteam aan, sturen we op de voortgang en organiseren wij de projectmeetings. Verder zorgen wij voor de afhandeling van o.a. de voortgangsrapportages.

Wil je meer informatie over dit project of over de POP3-regeling? Neem dan contact op met Jeroen Musch.