Er verandert momenteel veel in het energielandschap, wat zorgt voor een toenemende vraag naar onder andere nieuwe sturingsmodellen. Voor het onderzoek hiervoor naar methodieken en algoritmen om verschillende ICT-architecturen te laten samenwerken, heeft een consortium van TU/e en drie netbeheerders een PPS Toeslag 2018-subsidie ontvangen.

Grid Edge Control

Het huidige besturingsmodel van het elektriciteitssysteem (de elektriciteitsmarkten en het net), is topdown georganiseerd. Om goed om te kunnen gaan met de toenemende lokale dynamiek ligt het voor de hand om daar een decentraal, bottom-up sturingsmodel aan toe te voegen. Dit noemt men Grid Edge Control (verder: GEC). Dit is een techniek waarbij de vermogenselektronica van apparatuur die op het net is aangesloten, zoals windturbines, zonnepanelen en laadinfra, wordt ingezet om het energietransport in het elektriciteitsnet te regelen. Deze regellaag vult de bestaande regellussen van het centrale elektriciteitssysteem in de hogere netvlakken aan en wordt ingezet om de netten lokaal binnen de veiligheidslimieten zo efficiënt mogelijk te benutten voor netbeheerder, klant, opwekker of leverancier.

Methodieken en algoritmen

Binnen dit project werken de Technische Universiteit Eindhoven, Liander N.V., Enexis Netbeheer B.V. en Stedin Netbeheer B.V. samen. Dit consortium wil onderzoek doen naar van methodieken en algoritmen, die decentrale en centrale ICT-architecturen samen laten werken om de lokale dynamiek in het elektriciteitsnet te beïnvloeden en daarmee de uitnutting van de totale beschikbare netcapaciteit te verhogen, zonder de netveiligheid in gevaar te brengen. De ontwikkelde concepten moeten aansluiten bij, en worden ingepast in, de bestaande nationale en internationale elektriciteitsmarkten en de uitgangspunten waarop deze gebaseerd zijn.

Resultaten

Door middel van dit onderzoek wordt een methode ontwikkeld voor het zo goed mogelijk combineren van top-down en bottom-up sturing. Bovendien wordt er een analyse gereali-seerd van de impact hiervan op de overall efficiency, stabiliteit en leveringszekerheid van het elektriciteitssysteem.

In de praktijk zou GEC kunnen leiden tot een significante verbetering in de benutting van de netcapaciteit. Deze zal bij een paar procent al gauw miljoenen euro’s aan netverzwaringen besparen over de komende tien jaar. Ook wordt verwacht dat er een verbetering ontstaat in het effectiever kunnen plannen van de infrastructuur en aansturen van bedrijfsactiviteiten. Tevens zal door het verminderen van de congestieproblematiek de markt beter kunnen worden gefaciliteerd, en zullen meer marktpartijen zoals grote zonneparken kunnen worden ontsloten. Deze effecten zullen door het aangaan van het klimaatakkoord nog eens worden versterkt.

Enablemi

Binnen dit project heeft Enablemi meegeschreven aan het projectplan en de begroting opgesteld. Daarnaast hebben wij de documenten voor de aanvraag verzorgd en een rol gespeeld in het procesmanagement. Vanaf de beschikking van de subsidie zorgen wij voor de tijdige indiening van de voortgangsrapportages.

Benieuwd naar dit project of de PPS Toeslagregeling? Neem dan contact op met Jeroen Musch.