De medische microbiologie is een belangrijke en grote sector met veel laboratoria die onderling samenwerken. Iedereen heeft zijn eigen jargon en omschrijvingen. Hoe voorkom je, dat tijdens uitwisseling van belangrijke informatie, miscommunicatie ontstaat? Dat heeft een consortium van diverse partijen (o.a. het RIVM en de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie) geanalyseerd, waaruit Eenheid van Taal is ontstaan.

Eenheid van Taal

Net als (bijna) alle andere sectoren, werkt de zorg tegenwoordig met online informatiesystemen. Hierin wisselen zorgverleners onderling of richting patiënten informatie uit over de gezondheid van de patiënt. Belangrijk is dat deze informatie voor alle betrokken partijen dezelfde betekenis/bedoeling heeft. Bij de uitwisseling van informatie, en hergebruik hiervan, zijn afspraken nodig over wanneer en hoe welke jargon in de informatiesystemen wordt gebruikt. Oftewel Eenheid van Taal in de zorg.

Deze uitwisseling van informatie begint bij de medisch microbiologische laboratoria. Jaarlijks worden er bijvoorbeeld veel plasjes op kweek gezet om te kunnen vaststellen welke bacteriën verantwoordelijk zijn voor ontstekingen e.d. De laboratoria geven de uitslagen door aan andere partijen binnen de zorg, op basis waarvan een behandelplan wordt voorgesteld, welke uiteindelijk bij de patiënten terecht komt. Hierbij is eenduidigheid en correctheid van groot belang, om misinterpretatie te voorkomen.

Uniforme communicatie

Zorgverleners en laboratoria gebruikten voorheen allemaal hun eigen coderingen, afhankelijk van hun ICT-systeem en jargon. Overdracht van de informatie was een tijdrovende klus, omdat handmatig door het RIVM een hercodering (lees: vertaling) moest plaatsvinden. Dit leidde tot een grotere kans op fouten. Juist in de zorg moet er snel gehandeld kunnen worden op basis van nieuwe ontwikkelingen en informatie over een patiënt en/of ziekte.

Wat de zorg nodig had, was een gemeenschappelijk “woordenboek”. Met Eenheid van Taal is deze uniforme manier van communicatie gerealiseerd. Door een koppeling met het ICT-systeem van de betrokkene, worden ziektes en aandoeningen omgezet naar duidelijke termen (en codes). Ook voor administratieve- en kwaliteitsgegevens is gebruik van Eenheid van Taal relevant. Maar hoe rol je deze manier van communiceren succesvol uit in een werkveld met veel tegengestelde belangen?

Enablemi

De fase voor de implementatie is net zo belangrijk als de daadwerkelijke implementatie, omdat hiermee het succes ervan staat of valt. Enablemi heeft binnen deze fase een grote rol mogen spelen, onder andere door te onderzoeken of samenwerking door relevante alfa-, bèta- en gamma-stakeholders mogelijk was. Toen dit haalbaar bleek, zijn we in gesprek gegaan met deze partijen. We hebben ervoor gezorgd dat zij met elkaar zijn gaan praten. Hierdoor hebben we een breed draagvlak gecreëerd voor Eenheid van Taal. Het overtuigen van het gezamenlijke belang was noodzakelijk voor de latere vormgeving en uitrol van een beheersorganisatie door de partijen zelf.

We hebben interviews gevoerd met diverse medisch microbiologische laboratoria en stakeholders (o.a. ICT-leveranciers) uit het werkveld. Met die uitkomsten heeft Enablemi gekeken op welke manier de partijen zouden kunnen en moeten samenwerken. Op basis hiervan hebben we het eerder opgestelde businessmodel aangescherpt en de hiervoor benodigde financiële middelen in kaart gebracht.

Door het aanreiken van handvaten voor samenwerking en financiering is de implementatie van Eenheid van Taal succesvol van start gegaan.

Meer informatie over Eenheid van Taal vind je bij het RIVM of door contact op te nemen met Erik Matien.