Uiterlijk eind 2022 een aardgasvrije wijk gerealiseerd hebben samen met bewoners en bedrijven: dat doel heeft gemeente Pekela. Met het project ‘Pekela geeft gas!’ wordt de wijk Boven Pekela en Doorsnee tot aan het Ommelanderklap aardgasvrij gemaakt. Daarmee is gemeente Pekela één van de 27 eerste proeftuinen in Nederland uit het Programma Aardgasvrije Wijken.

Subsidie

Begin oktober 2019 heeft gemeente Pekela een subsidie van ruim €4 miljoen toegekend gekregen vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor een proeftuin aardgasvrij. De kennis, die wordt opgedaan binnen Programma Aardgasvrije Wijken, wordt gebruik om andere wijken aardgasvrij te maken. Zo wordt er bijgedragen aan het belangrijkste doel van het klimaatakkoord: het verminderen van de CO2-uitstoot.

In het project ‘Pekela geeft gas!’ werken gemeente Pekela, de Coöperatie Pekela Duurzaam en de werkgroep Boven Pekela Energieneutraal samen aan de ambitie om het dorp Boven Pekela en Doornsneebuurt in 2030 energieneutraal te maken.

Het project bestaat uit drie onderdelen om dit doel te realiseren:

  1. Gasbesparing door middel van het aanschaffen van een hybride warmtepomp in combinatie met kierdichting. Dit is een relatief goedkope investering vergeleken met goede isolatie, op basis van de verwachte gasbesparing van 50%.
  2. Gasbesparing door het aanschaffen van zonnepanelen, als compensatie voor het extra elektriciteitsverbruik van de hybride warmtepomp. Het gaat om twaalf zonnepanelen per woning/gebouw of een soortgelijke deelname in een wind- of zonnepark.
  3. Het opwekken van groen gas in een groen gasfabriek uit rioolslib, etensresten, varkensmest, CO2 en waterstof, volgens de AHPD-technologie van Bareau.

Bewonersparticipatie

Bij het opzetten en realiseren van een proeftuinproject is de bewonersparticipatie een belangrijk onderdeel. De rol en inzet van de werkgroep en de coöperatie zijn van groot belang om bewoners te betrekken bij project. Uiteindelijk zijn het de bewoners die door deelname een groot aandeel hebben in de gasbesparing. De communicatie met bewoners vindt plaats via onder andere de website, bewonersavonden, nieuwsbrief, flyers en social media.

Een gedeelte van de 608 woningen is in oudere en vrijstaande staat. Het gasverbruik van deze woningen ligt hoger dan het gemiddeld, waardoor de inspanningen voor het aardgasvrij maken ook groter zijn. Door middel van een financiële bijdrage kunnen bewoners met een smalle beurs ook deelnemen aan het project, om hun wijk aardgasvrij te maken.

Groen gasproductie

Het gasverbruik wat overblijft na bovenstaande besparingen, wordt vervangen door groengas. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van Autogenerative High Pressure Digestion, een door Bareau ontwikkelde circulaire en innovatieve technologie. Overdag wordt uit zuiveringsslib, afvalwater, mest en ander organisch afval groen gas geproduceerd, ’s nachts uit overtollige duurzame stroom. Naast de groen gasproductie wordt ook CO2 gefixeerd.

Deze techniek werkt op vergelijkbare wijze als een waterzuiveringsinstallatie. Enkele voordelen van AHPD zijn een lager verbruik van fossiele brandstoffen, een lagere uitstoot van broeikasgassen en het uitblijven van een kostenstijging, door gebruik van bestaande infrastructuur.

Quick-Fit methode

Deze drie onderdelen gasbesparing en groen gasproductie vormen samen de Quick-Fit methode. Het project ‘Pekela geeft gas!’ onderscheidt zicht hiermee door volledig te streven naar budgetneutraliteit voor de bewoners en zelfs verlaging van de woonlasten. De aanpak past bij lokale en regionale omstandigheden, die lager dan gemiddelde Nederlandse inkomens omvatten.

Projectleider

Binnen onze rol van projectleider stellen wij alles en iedereen in staat om samen de doelstelling te realiseren: het aardgasvrij maken van Pekela en Doorsneebuurt. Daarom zorgen wij voor het in goede banen leiden van het proeftuinproject. We geven aansturing aan en zijn verantwoordelijk voor de oplevering van diverse producten aan de werkgroepen Gasbesparing en Gasproductie. Daarnaast hebben we het beheer over de planning en het budget en rapporteren en evalueren we de voortgang van het project aan en met de betrokken partijen. Ook werken we mee aan het stimuleren van bewonersparticipatie.

Wil je meer weten over deze proeftuin of Programma Aardgasvrije Wijken? Kijk op www.pekelageeftgas.nl of neem contact op met projectleider Erik Matien.