Een gedistribueerde ICT-architectuur creëren voor het decentraal en real time kunnen sturen van elektriciteitsdistributienetten op basis van grote hoeveelheden data. Met dit doel doen Technische Universiteit Eindhoven, KMPG en Enexis onderzoek naar een methode om deze data centraal te kunnen processen. Hiervoor heeft het consortium een PPS-toeslag ontvangen vanuit TKI Energy.

Data centraal processen

Decentrale opwek in combinatie met elektrificatie van het energieverbruik leidt tot een behoefte aan intensievere metingen en meer data in het elektriciteitsdistributienet. De verwachting is dat binnen 10 jaar dusdanig grote hoeveelheden data over stromen en spanningsniveaus worden gegenereerd, dat de huidige centralistische architectuur niet meer toereikend zal zijn. Daarom onderzoekt het consortium van TU/e, KPMG en Enexis een methode om deze data centraal te kunnen processen. Hierbij zal gebruik gemaakt worden van Machine Learning (later: ML) analyse-algoritmen die automatisch worden gedistribueerd en waarbij alleen het resultaat van de decentrale analyse centraal wordt opgeslagen.

Algoritmen

Met dit onderzoek willen de partijen een gedistribueerde ICT-architectuur creëren voor het decentraal en real time kunnen sturen van elektriciteitsdistributienetten op basis van grote hoeveelheden data. Dit moet leiden tot gedistribueerde ML-algoritmen, welke gecoördineerd worden gedistribueerd naar Intelligent Electronic Device (IEDs). Deze algoritmen moeten daarbij complexe en grote hoeveelheden data in het elektriciteitsnet (niveau LS/MS) kunnen aggregeren. Ook moeten zij deze data om kunnen zetten in efficiënte sturingsinformatie en op basis daarvan de grid monitor- en beheerprocessen daadwerkelijk aansturen.

Resultaat

Het gewenste resultaat van het project is een kostenreductie ten aanzien van dataopslag, datatransmissie en dataverwerking als onderdeel van het automatiseren en instrumenteren van elektriciteitsdistributienetten. Daarmee voorkomt dit project op baanbrekende wijze de exponentieel toenemende kosten van dataverwerking, -opslag en -transmissie als gevolg van toenemende decentrale opwek van elektriciteit. De uitwisseling van grote datasets zal daarbij beperkt moeten worden om responstijden te kunnen beheersen en in een dergelijke context tegemoet te komen aan het (near) realtime karakter van een smart grid.

Enablemi

Binnen dit project heeft Enablemi een schrijvende en organisatorische rol vervuld. Zo hebben wij meegeschreven in het projectplan en hebben we de begroting opgesteld. Daarnaast hebben we de projectpartners samengebracht, geïnstrueerd en zorg gedragen voor de juiste aanleveringen van de benodigde formulieren. Uiteindelijk hebben we de aanvraag ingediend bij het RVO. Sinds de beschikking verwerken wij de jaarlijkse resultaten tot voortgangsrapportages.

Wil je meer weten over dit onderzoeksproject of over de ‘PPS Toeslag’-call? Neem dan contact op met Erik Matien.